.

لیست اسامی یاوران داوطلب شهرستان مینودشت


یاور داوطلب شهرستان مینودشت عبدا... طالبی - یاور مرکزی ۱ مجید عرب عامری ۲- یاور مرکزی ۲- رمضان حدادی - یاور مرکزی ۳ حسن سرایلو -یاور مرکزی ۴- فیروزه آرتقی - یاور مرکزی ۵ موسی اکبری یاور منطقه ۱داور پناه بذر افشان -یاور منطقه ۲ حمید مهدیزاده یاور منطقه ۳ محمد عجم -یاور منطقه ۴ سید ناصر حسینی یاور منطقهمعصومه نصرتی یاور ناحیه ۱ منطقه ۱ مریم سعیدی یاور ناحیه ۲ منطقه ۱ بشری خرمیان ۳- یاور ناحیهئ ۳ غلامرضا عباسی ۴- یاور ناحیه ۴ جعفر ساسانی یاور ناحیه ۵ مسعود سرایلو یاور بخش ۱ حمید رضا ممشلی یاور ان ناحیه ۲ بخش ۱ کیومرث یحیایی -عباس گرایلو - ایوب الیاسی - سید محمود حسینی - بخش ۲- ابوالفضل مصطفی لو -رضا امیری - عباسعلی عرب سرحدی - موسی سرایلو علی شیخی - بخش۳- عیسی رجبی قربانعلی فرامرزی- هاجر شیخی - فاطمه خانلر خانی - عیسی رجبی گل محمد - بخش ۴ علی اصغر رجبی -هادی نوروزی - محمد علی حدادی - محمد باقر ممشلی - بهمن سلیمانی - بخش ۵ محسن رجبی خدیجه وزیری - حسن قنبری - زینب قره چماقلو - مظفر قزلسفلو - یاوران ناحیه ۲ از منطقه ۲ از یاور مرکزی ۱ : طیبه الیاسی - رمضان ممشلی عباس قره چماقلو جعفر مصطفی لو مجتبی قره جانلو - ناحیه ۲ بخش ۱- ابراهیم ساسانی - غفار مصطفی لو - فریده ممشلی فرزانه مصطفی لو - طاهره الیاسی - بخش ۲- سلمان وزیری -میر زینل میر دوستی ولی ا... قره چماقلو - زهرا حسینی - سید حسین حسینی - بخش ۳) فاطمه عرب سر حدی - عبدا.. ناظم- نوروز علی قزلسفلو سمیه مالی خدیجه وزیری - بخش ۴- فاطمه ساسانی -امید کرامتلو - غلامعلی پارسا - محمدعلی رجبی - آرزو یمرلی - بخش ۵- حسینعلی ممشلی -فضل ا... مصطفی لو - محمد رضا قره جانلو - سید حسین حسینی - فاطمه نصرتی - یاوران منطقه ۳ از ناحیه ۳ )ایوب مصطفی لو علی اصغر سنجه ونلی محمد رضا طالع زاری - آرزو گرگانی - محمد فرامرزی- بخش ۱ از ناحیه ۳- عباس نصرتی حسین قزلسفلو - ولی محمد عباس زاده - مرتضی میر زایی - عبدا... ساسانی -  بخش ۲- منطقه ۳- یحیی فرامرزی زهرا قزلسفلی - عباسعلی ممشلی مصیب ممشلی - عباس قره چماقلو - بخش ۳ از منطقه ۳ - احمد حسینی - ابوالفضل ساسانی - حسن ممشلی - محمد امین کرد افشاری - محمد حسن قره چماقلو - بخش ۴- مرتضی مزینانی - فاطمه قره چماقلو - ابوالفضل بهشتی کوسار - احمد عرب عامری - علی گلچین - بخش ۵- مشهد سرایلو - ذبیح ا.... شاملو علی طوسی حسینعلی شهمرادی - بابا جهانی تخت شاه - یاوران منطقه ۴ ناحیه ۴- احمد شاملو - داود شهمرادی عباسعلی بهشتی اعظم سرایلو امامقلی قزه سفلو -  بخش ۱- محمد علی وزیری - مصطفی ممشلی - هادی ممشلی سید نجیب حسینی - حسینسهیلی نژاد - بخش۲- حسنعلی سرایلو محمد صادق شیخی حکیمه قزلسفلو حسین حسینی - ایوب قزلسفلی - بخش ۳- حسین سبحانعلی - اکبر شعبانی- محمد کرامتلو - سید قاسم قاضوی - فاطمه قره جلو - بخش ۴- قاسمعلی نوری چناشک - محمد حسن طالع زاری - حمیده ممشلی - حسن سرایلو معصومه رجبی -بخش ۵- محسن رجبی - یوسف حسینی - حسن پور حسینی- مصطفی ادریسی پور - علی قزلسفلو - یاوران منطقه ۵ - یونس پسرکلو- فاطمه ارگی - محمد قزلسفلی- محمد کرامتلو سید احمد حسینی - بخش ۱- لیلا قره چماقلو -حسین امیری- محمد علی مصطفی لو - عزیز ا... شیخی - عید محمد خسروی - بخش ۲- علی اصغر قره سفلو - مهدی قره سفلو - محمد امیری- یعقوب وزیری - مریم عباسی -بخش ۳احمد فرمانی - مرضییه ساسانی - یحیی فارسیانی - جهان فرامرزی پلنگر حسن سرایلو - بخش ۴- میثم سهیلی - هادی حصاری ولی ا... طالبی انجارقی - محمد آبروش - علی اکبر ممشلی - بخش ۵- مصیب قره چماقلو - درنه صفایی برج- علی مصطفی لو -ئعلی اکبر فرامرزی - علیرضا یاری زیر مجموعه های یاور مرکزی ۲ -۱- ناحیه ۱ رمضان وزیری - ناحیه ۲- ملیحه وزیری دوزین فاطمه وزیری - محمد باقر وزیری - سمیه وزیری دوزین - منطقه ۱- محمد علی قاضوی -منطقه۲ نقی وزیری دوزین - منطقه ۳- صدیقه وزیری - منطقه ۴- حکیمه فرامرزی دوزین منطقه ۵- حسن وزیری بخش ۱- اباصلت فرامرزی - فاطمه میر دوستی - زهرا وزیری - علی وزیری - محمود حدادی دوزین - بخش ۲- عذرا وزیری دوزین - زهرا قاضوی دوزین - محمد رضا قاضوی غلام وزیری - حافظ وزیری دوزین - بخش ۳- ایوب حدادی - کریم وزیری - حکیمه میرزایی- عزیز وزیری - راویه وزیری بخش ۴- ذبیح ا... قاضوی دوزین - میر ایوب میر زایی - علی اکبر تیموری کوهسار - احمد تیموری کوهسار - ابراهیم وزیری - بخش ۵- حکیمه وزیری - یحیی امیر شاهی - ربابه وزیری دوزین - طیبه فرامرزی- خدیجه میر شاهی -زیر مجموعه های ناحیه ۲ ۰ منطقه ۱- منطقه ۱- مصیب فرامرزی دوزی - منطقه ۲- موسی فرامرزی - منطقه ۳ - سید حسن قاضوی دوزین  منطقه۴ - حمید وزیری - منطقه ۵- زینب قاضوی بخش ۱-از منطقه ۱- براتعلی تیموری بخش ۲- فاطمه وزیری بخش ۳- سکینه یادگار کوهسار - بخش ۴- نورا... میر شاهی بخش ۵- سلطانعلی وزیری دوزین - ناحیه ۲ بخش ۱- اسماء محمد یاری ۲- سید محمد میر دوستی ۳- یحیی میر زایی -۴- سید حسین میر دوستی ۵- غنچه سر جانی ناحیه ۳- بخش ۱- سید عباس میر دوستی ۲- سکینه تیموری کوهسار- نرگس قاضوی - اعظم تیموری ابراهیم میرزایی - ناحیه ۴ بخش ۱- رسول موسوی - عذرا وزیری - سمانه فرامرزی- محمد میر دوستی - سید محمد علی صفی الحسینی -  بخش ۵- بخش ۱- سبا وزیری - ۲- حبیب تیموری ۳- باقر میر شاهی ۴- زهرا میر شاهی ۵- محمد وزیری یاوران ناحیه  ۳ - منطق- ۱- علی وزیری منطقه ۲- قربان وزیری منطقه ۳ لیلا وزیری دوزین منطقه ۴ شهربانو وزیری منطق ۵- سکینه بیات کوسار بخش ۱ از منطقه ۱ فضه وزیری ۲- رجب بهشتی کوهسار ۳- احمد علی میر شاهی ۴- موسی امیر شاهی ۵- صفیه یادگار کوهسار منطقه ۲- بخش ۱- عبدالرضا میرزایی ۲- محمود میر شاهی کوهسار ۳- لیلا شاهبیکی ۴- محمد وزیری ۵- براتعلی میر شاهی دوزین منطقه ۳- بخش ۱ سلطان علی فرامرزی ۲- محمد رضا وزیری دوزین ۳- ابراهیم وزیری دوزین ۴- محمد باقر وزیری ۵- معصومه وزیری منطقه ۴- بخش ۱- محمد رضا میر شاهی کوهسار ۲- یحیی فرامرزی ۳- حمید رضا وزیری ۴- خدیجه میر شاهی کوهسار ۵- فضه وزیری دوزین منطقه ۵ بخش ۱- زینب شهمرادی ۲- مهدی میردوستی ۳-قربانعلی فرامرزی ۴- جعفر قلی فرامرزی ۵- براتعلی یادگار کوهسار یاوران ناحیه ۴- منطقه ۱- حوریه بیات منطقه ۲- ام لیلا فرامرزی ۳- حامد میر شاهی ۴- عیسی وزیری ۵ نساء وزیری یاور بخش ۱ از منطق ۱- اکرم وزیری بخش ۲- خدیجه فرامرزی ۳- مصطفی تیموری صفی آباد ۴- علی اصغر میر شاهی ۵- ام البنین بیات کوهسار  یاوران بخش ۱ از منطقه ۲- عمران میرزایی ۲- طاهره وزیری ۳- علی رضا تیموری ۴- شوذب وزیری دوزین ۵- مدینه تیموری کوهسار - یاوران منطق ۳ بخش ۱- سلطانعلی وزیری دوزین ۲- اکبر میر دوستی ۳- جابر حدادی ۴- خدیجه وزیری دوزین ۵- علی وزیری دوزین یاوران منطقه ۴ بخش ۱- گل محمد وزیری ۲- سارا وزیری ۳- صغری قاضوی ۴ثریا وزیری ۵- زکیه قاضوی توسکاچال  یاوران منطقه ۵ بخش ۱- بسی نساء بیات ۲- مریم میرزایی ۳- لقمان قاضوی ۴- راضییه میر دوستی ۵- قربان گل تیموری کوهسار یاوران ناحیه ۵ منطقه ۱- فاطمه وزیری منطقه ۲- معصومه سایری منطقه ۳- عیسیس تیموری منطقه ۴ - سیده زینب حسینی وزیری منطقه ۵ -عمه فرامرزی دوزین - بخش ۱ از منطقه ۱ - حکیمه وزیری ۲- شهربانو تیموری کوهسار ۳- نعمت ا...  تیموری کوهسار ۴- حسن وزیری ۵- خدیجه وزیری دوزین یاوران منطقه ۲ بخش ۱- یوسف کوهساری ۲- نرجس وزیری ۳- ام البنین میرزایی ۴- خدیجه میرزایی ۵- یحیی فرامرزی کوهسار منطقه ۳- بخش ۱- زهرا میرشاهی منطقه ۲- ربابه قاضوی ۳- وجیهه تیموری ۴- حسن میر شاهی ۵- صغری بیات کوهسار یاوران منطقه ۴ بخش ۱جواد تمرتاش ۲- هادی وزیری دوزین ۳- معصومه میر دوستی ۴- سارا سایری ۵- محمد میرزایی یاوران منطقه ۵ بخش ۱ - سید رمضان حسینی وزیری ۲- علی اصغر میرزایی ۳- هاجر حدادی ۴- گل خانم تیموری کوهسار ۵- عذرا وزیری یاوران زیر مجموعه یاور مرکزی ۳  یاور ناحیه ۱ حسن بهرامی ناحیه ۲- سید یوسف حسینی۳-  ابوالفضل قزل سفلو ۴- علی سرایلو ۵- محمد مهدی هلاکو یاوران منطقه ۱- از ناحیه ۱- شرف قره چماقلو ۲- اقدس نظافت ۳- عباسعلی قزلسفلو ۴- ابوالفضل بشارتلو ۵- مجتبی بشارتلو یاوران منطقه ۱ - بخش ۱- امیر مشهدی ۲- محمد قزل سوفلو ۳- جمشید پسرکلو ۴- رمضانعلی سنجه ونلی  ۵- سکینه ممشلو منطقه ۲ بخش ۱- فاطمه شیخی ۲- حوریه قره سفلو ۳- مریم قره سفلو ۴- زهرا تیموری ۵- بسته گل بهرامب منطقه ۳- بخش ۱- سعید ممشلی ۲- فهیمه نوری ۳- سمیه بشارتلو ۴- زهرا پسرکلو ۵- فریبا پسرکلو منطقه ۴- بخش ۱- رقیه ممشلی ۲- حسن قره جلو ۳- محرم هلاکو - ۴- علیرضا پسرکلو ۵- حامد پسرکلو  منطقه ۵- بخش ۱- قربانعلی ممشلی ۲- رقییه قره سفلو ۳- صدیقه ممشلی ۴- مهدی پسرکلو ۵- محمد قره سفلو یاوران زیر مجموعه ناحیه 2 منطقه 1- اسماعیل بشارتلو منطقه 2- علی ممشلی منطقه 3- سمیه ممشلی منطقه 4- منصور ممشلی منطقه 5- حسین مصطفی لو یاوران منطقه 1 بخش 1- بسی قره چماقلو 2- رقیه پسرکلو 3- مریم قره سفلو 4- محمد رضا الیاسی 5- زهره ممشلی منطقه 2 بخش 1- محمود ممشلی 2- ایوب پسرکلو 3- شیما سرایلو 4- زینب ممشلو 5- یحیی پسرکلو منطقه 3 بخش 1- احمد مصطفی لو 2- اکرم قره سفلو 3- محبوبه حسینی 4- طاهره ملکا 5- اصغر گرایلو  یاوران منطقه 4بخش 1- موسی بهرامی 2- منصور نریمانی 3- مدینه  قزلسفلو 4- بدر نساء حسینی 5- مهربان پسرکلو  یاوران منطقه 5- بخش 1- محمد ممشلی 2- سکینه موسوی 3- محمد ممشلی 4- حسینقلی پسرکلو 5- پروانه نوری یاوران ناحیه 3- منطقه 1- الله وردی ممشلو منطقه 2- ریحانه سرایلو 3- محسن مصطفی لو 4- معصومه قزلسفلو 5- زهرا قره جلو - یاوران منطقه 1 بخش 1- اسماعیل نریمانی 2- راضییه پسرکلو 3- محمد ابراهیمی 4- معصومه قزل سفلو 5- عماد ممشلی منطقه 2- بخش 1سید مهدی حسینی 2- راضییه خدایی 3- مصیب پسرکلو 4- محمد حسن حسینی 5- گوهر حسینی  یاوران منطقه 3 بخش 1- ریحانه ممشلی ۲- مجتبی ممشلی ۳- اعظم پسرکلو ۴- علی ممشلی ۵- سعیده قزلسفلو  یاوران منطقه ۴- بخش ۱- سعید شیخی ۲- عبدا... قره چماقلو ۳- علی بشارتلو ۴- طیبه بشارتلو ۵- عباسعلی مصطفی لو یاوران منطقه ۵ بخش ۱- فرشته ممشلی ۲- خدیجه بشارتلو ۳-علیرضا شهمرادی ۴- سمیه مصطفی لو ۵- یعقوب پسرکلو یاوران زیر مجموعه ناحیه ۴ منطقه ۱- فاطمه سرایلو ۲- حمید رضا سرایلو ۳- مهدی سرایلو ۴- خسرو طوسی ۵- حسین بشارتلو  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- رضا سرایلو ۲- مریم کرامتلو ۳- رعنا قره سفلی ۴- فاطمه قزلسفلو ۵- محمد رضا بهرامی  یاوران منطقه ۲ بخش ۱- لیلا مصطفی  لو ۲- صدیقه ممشلی ۳- اکرم پرکلو ۴- مدینه قزلسفلو ۵- فاطمه ممشلی یاوران منطقه ۳- بخش ۱- رقیه ممشلو ۲- حسین مسلحی ۳- مدینه میرزایی ۴- زهرا ممشلی ۵- ام کلثوم ممشلی  یاوران منطقه ۴ - بخش ۱- معصومه سرایلو ۲- حسن حسینی ۳- رضا بهرامی ۴- جواد حسینی ۵- ابوالقاسم سرایلو  یاوران منطقه ۵ بخش ۱- طیبه بشارتلو ۲- علی نوروزی ۳- مجتبی رجبی ۴- نوری گرایلو ۵- مرضییه ممشلییاوران زیر مجموعه ناحیه ۵  منطقه ۱- محمد هلاکو منطقه ۲- حبیب شیخی منطقه ۳- اکبر قزلسفلو منطقه ۴- عبدالحمید قنبری منطقه ۵- مرتضی مستانی یزدیاوران منطقه ۱ بخش ۱- مهدی قزلسفلو ۲- امالبنین قره جانلو ۳- محمد پسرکلو ۴- زهرا ظریف احمدی ۵- ملیحه گرایلی  یاوران منطقه ۲ بخش ۱- خدیجه حسینی ۲- زهرا ممشلی ۳- علی پسرکلو ۴- زکریا زارعی ۵- سارا حسینی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- ابراهیم حسینی ۲- اسماعیل قزلسفلو ۳- مریم کوهی ۴- مریم ممشلی ۵- زینب بهرامییاوران منطقه ۴-بخش ۱ شهربانو حسینی ۲- خلیل شهمرادی ۳- احمد خلیلی معصوم آباد ۴- خدیجه ممشلی ۵- سکینه سنجهونلی یاوران منطقه ۵ بخش ۱- مصیب فرامرزی ۲- حسن میرزایی ۳- محمد پسرکلو ۴- ابراهیم تیموری ۵- ابوالفضل قره چماقلو زیر مجموعه یاور مرکزی ۴ - یاوران ناحیه ۱- پریسا آرتقی آق قمیش ناحیه ۲- ناصر آرتقی آق قمیش ناحیه ۳- بیرام قرناس قمیش ناحیه ۴- مهناز آرتیقی آق قمیش ناحیه ۵- لیدا قرناس قمیش - یاوران منطق ۱- نوبهار آرتقی آق قمیش  منطقه ۲- علی بدیع میزبان منطقه ۳- محمد مرادی منطقه ۴- عباس محمد زاده شیخ منطقه ۵ بیرام گل آرتق قمیش - یاوران منطق ۱ بخش ۱- هاجر امانی آق قمیش ۲- حسین کاووسی ۳- معصومه محمد زاده شیخی ۳- محمد کریم عوض زاده ۴- فریدون هلاکویی  یاوران منطقه ۲ بخش ۱- جمشید امانی آق قمیش م۲- قربان بیکه نادر زاده ۳- معصومه حکیم نژاد ۴- رحیم محمد زاده ۵- مسلم محمد زاده شیخ- یاوران منطقه ۳  بخش ۱- آق بیکه عوض زاده ۲- رحیم آرتقی ۳- دربی بی حسن زئی ۴- شهربانو باد پایی ۵- اراز بی بی امانی یاوران منطقه ۴- بخش ۱- اراز گل نادر زاده ۲- سالطان قلی آرتق قمیش -۳- ناصر صید مختوم ۴- نساء قرناس قمیش ۵- باغچه گل قزقی   یاوران منطقه ۵ بخش ۱- محمد در نواز ۲- فیروزه شیخی زاده ۳- نجفارازی آق قمیش ۴- مهدی آخوند زاده ۵- فرج باد پایی یاوران ناحیه ۲ منطقه ۱- عبدالغفور گوگلانی منطقه ۲- حاجی عمراوی منطقه ۳- خاور تیوای منطقه ۴- احمد سید محمد خانی منطقه ۵- ماهم سلاتی  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- آیدین آریایی ۲- برات کاووسی ۳- کنیز سارانی نصب ۴- رقیه حسینی ۵- شبنم بیان  یاوران منطقه ۲- بخش ۱- قاسم فخیر زاده ۲- فاطمه کدئی ۳- رمضان سلارپور ۴- شاه پری سارانی ۵- عبدا... بادلی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- مریم علی احمدی ۲- تقا نبیکه وکیلی پور ۳- ولی توانا ۴- ایوب کرامتلو ۵- صدیقه سنچولی  یاوران منطقه ۴ بخش ۱- حسن گلدیجه ۲- علی اکبر سارانی ۳- افشین بزی ۴- امیر سارانی ۵- کریم یادگار کوهسار  یاوران منطقه ۵ بخش ۱- نور جمال بهمنی ۲- پری سارانی ۳- رحیم گله بچه ۴- فرشته رضایی ۵- مهربانو سایری   یاوران ناحیه ۳ منطقه ۱- بی بی گل امانی منطقه ۲- طیبه ممشلی منطقه ۳- جمشید سرایلو منطقه ۴ - راضیه قربان پور منطقه ۵- صغری خسروی  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- ابراهیم بهشتی ۲- محمد حسن اسماعیلی ۳- مهدی میر شکاری ۴- سکینه سلمانی نژاد ۵- زینب بهرامی یاوران منطقه ۲ بخش ۱- نر گس بشارتلو ۲- راضییه تمر تاش ۳- مریم ردبار ۴- فاطمه سارانی ۵- زینب عرب کوهساری  یاوران منطقه ۳بخش ۱- ام لیلا رضایی ۲- زهرا رضا زاده ۳- غلام صوفی ۴- حسین علی زارعی ۵- خدیجه نارویی  یاوران منطقه ۴- بخش ۱- مسلم عرب ۲- محمد شیخ ۳- محمد صادق بشکوفه ۴- حسن مختومی ۵- ولی خسروی یاوران منطقه ۵ بخش ۱- حسین خسروی ۲- ابراهیم رحیمی ۳- حسن خسروی سلطان ملکانی ۵- اعظم مصطفی لو  یاوران ناحیه ۴  منطقه ۱- بتول سایری منطقه ۲- سکینه ممشلی منطقه ۳-رقیه مؤذن ۴- ساسان فرامرزی ۵- برات سایری  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- ام البنین پارسانی ۲- صفر علی عرب ۳- سکینه جهانی ۴- محمد تقی مصطفی لو ۵- ابراهیم خواجه یاوران منطقه ۲ بخش ۱- رمضان گرایلو ۲- مهدی فرامرزی ۳- نورالدین صدیقی ۴- نور بیبی سارانی ۵- حدیث خسروی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- لیلا شکاری ۲- محمود بشارتلو ۳- فاطمه دچانی ۴- رضا قربانپور ۵- شهربانو ممشلی یاوران منطقه ۴ بخش ۱- فرحناز سنچولی ۲- کلثوم حسینی ۳- راویه قاضی محسنی ۴- علی ممشلی ۵- علی پسرکلو یاوران منطقه ۵- بخش ۱- جعفر قلی جعفریان ۲- صفیه عزیزی ۳- حوا کوهی ۴- سکینه کوچی زاده ۵- مرضیه خسروی یاوران ناحیه ۵ منطقه ۱- حسین جهانی منطقه ۲- محمد ملکان منطقه۳- حسین سایری منطقه ۴- حمید براهویی منطقه ۵- آق محمد ارازی آق قمیش - یاوران منطقه ۱ بخش ۱- محمد شاهسواری ۲- مرصع قره سفلو ۳- تاجی عوض زاده ۴- محمد حسین سنچولی ۵- علیرضا سرایلو یاوران منطقه ۲ بخش ۱- زهرا قزلسفلو ۲- جواد منصوری-۳- اسماعیل میر موسوی ۴- گل خانم خسوی ۵- سید رضا حسینی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- ابراهیم خسروی ۲- زهرا سایری ۳- رضا رجبی ۴- گل محمد بهشتی ۵- لیلا جهانی یاوران منطقه ۴- بخش ۱- صدیقه موسوی ۲- محمد ابراهیم قزل سفلی ۳- گلثوم صوفی ۴- سارا خواجه ۵- احمد علی کرامتلو یاوران منطقه ۵- بخش ۱- رضا سرایلو ۲- موسی پسرکلو ۳علی محمد تیموری ۴- عیسی بهشتی کوسار ۵- محدثه حدادی  زیر مجموعه یاور مرکزی ۵  یاوران ناحیه ۱- تیمور خسروی ناحیه ۲- محمد خسروی ۳- ناحیه ۳- ایوب عرب ناحیه ۴-داود خسروی ناحیه ۵ علیرضا خسروی  یاوران منطقه ۱- زهرا خسروی منطقه ۲- ایوب خسروی منطقه ۳- داود بیات منطقه ۴- ابراهیم خسروی منطقه ۵ عزیز خسروی  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- زینب خسروی ۲- عباس میر دوستی ۳- محمد علی خسروی ۴- ذکیه خسروی ۵- فرهاد خسرویان یاوران منطقه ۲ بخش ۱- سکینه سایری ۲- ملیحه خسروی ۳- ام لیلا ابوالتختی ۴- علی اکبر قربان پور ۵- علیرضا ملکان یاوران منطقه ۳ بخش ۱- داود بیات ۲- فاطمه موسوی خسروی ۳- اباذر قربان پور ۴- کشور صفی الحسینی ۵- عصمت داودی ۵- ولی ا... عرب  یاوران منطقه ۴- بخش ۱- راضییه یادگاری ۲- آمنه عرب ۳- نهضت مهاجری ۴- مهدیه عرب ۵- معصومه سایری یاوران منطقه ۵ بخش ۱- شرف نساء میر دوستی ۲- ناز بانو خسروی ۳- طلا آشور فارسیانی ۴- لیلا خسروی ۵- نجمه خسروی  یاوران ناحیه ۲ منطقه ۱ بدر خسروی منطقه ۲نورمحمد خسروی منطقه ۳- عبدالرضا تمر تاش منطقه ۴-مبنینا خسروی منطقه ۵- محمد جهانفر  یاوران منطقه ۱- بخش ۱- کبری خسروی ۲- امکلثوم ملکان ۳- رسول عرب ۴- بدری عرب ۵- ام کلثوم سایری یاوران منطقه ۲ بخش ۱- ابوالفضل ملکان ۲- گل خانم خسروی ۳- ام کلثوم داودی ۴- عسکر میر دوستی ۵- معصومه خسروی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- احمد رضا میر دوستی ۲-  رجب سایری ۳- فضه بیات کوهسار ۴- حمیده خسروی ۵- قربان سلطلان خسروی  یاوران منطقه ۴ بخش ۱- بلال بیات ۲- زینب خسروی ۳- رسول تمر تاش ۴- سکینه خسروی ۵- سید سلیمه میرزایی  یاوران منطقه ۵ بخش ۱- سمیه خسروی ۲- سکینه یادگار کوهسار ۳- بشیر ملکان ۴- مجید خسروی ۵- حسینعلی خسروی  یاوران ناحیه ۳ منطقه ۱- آمنه بیان منطقه ۲ حسن سایری منطقه ۳ ام کلثوم سایری منطقه ۴ زینب عرب منطقه ۵ غلامعلی بیات  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- انسیه سایری ۲- جواد بیات ۳- محمد ابوالتختی ۴- محمد زمانی ۵- اصغر ملکان یاوران منطقه ۲ بخش ۱- صفیه بیات ۲- ابوالفضل سایری ۳- راضییه سایری ۴- طاهره سایری ۵  محمد ملکان یاوران منطقه ۳ بخش ۱- حسن بیات کوهسار ۲- نقی عرب ۳- رشید خسروی ۴- طاهره پارسیان ۵- سکینه سایری یاوران منطقه ۴ بخش ۱ نقی ملکان ۲- معصومه طایفه عرب ۳- زینب ملکان ۴- بتول سایری ۵- رقیه قربانی  یاوران منطقه ۵  بخش ۱-رقیه ملکان ۲- رمضان ملکان ۳- قربان میر دوستی ۴- علی ملکان ۵- زینب سایری  یاوران ناحیه ۴ منطقه ۱ - علیرضا مؤذن منطقه ۲- نرگس خسروی منطقه ۳- اسماعیل خسروی منطقه ۴- ام کلثوم خسروی منطقه ۵ منصور خسروی یاوران منطقه ۱ بخش ۱- ایوب خسروی ۲- محمد اهر سایری ۳- حنیفه ملکان ۴- فاطمه ملکان ۵- تقی ملکان سایری یاوران منطقه ۲ بخش ۱- رقیه خسروی ۲- حسین باقری ۳- ربابه پارسیانی ۴- زینب کاووسی ۵- محمد گرایلی یاوران منطقه ۳ بخش ۱- عصمت خسروی ۲- مرضییه عرب ۳- طیبه گلندی ۴- صدیقه تمرتاش ۵- مریم تیموری یاوران منطقه ۴- بخش ۱- ربابه خسروی ۲- رقییه خسروی ۳- فطمه ملکان ۴- بدر خسروی ۵- راضییه صوفی یاوران منطقه ۵ بش ۱- جلال باقری ۲- مهدی سلیمانگلی ۳- مصطفی میر زایی ۴- مهدی قربانپور ۵- حسینعلی ملکان سایری  یاوران ناحیه ۵ منطقه ۱- رمضانعلی شیخ منطقه ۲- مرتضی میر شاهی النگ منطقه ۳- سلطانعلی وزیری منطقه ۴- عبدالغدیر کریمی منطقه ۵- هاجر تیموری کوهسار  یاوران منطقه ۱ بخش ۱- حسن تاج پور ۲- خدیجه ملکان ۳- سید محمد قره باش ۴- گلاب یاگار کوهسار ۵- قربانعلی میر شاهی یاوران منطقه ۲ بخش ۱- حسن تیموری ۲- احمد حدادی ۳- میر عبدا... میردوستی دوزین ۴- حسن ابوالتختی ۵- اسمعیل تیموری یاوران منطقه ۳ بخش ۱- صفر وزیری ۲- لیلا حدادی ۳- سکینه میرزایی ۴- آمنه یوسف پور ۵- سلطانعلی میر شاهی یاوران منطقه ۴ بخش ۱- صدیقه ممشلی ۲- معصومه فرامرزی ۳- سکینه آدینه ۴- حجت ا... ملکان ۵- محلقا تیموری یاوران منطقه ۵ بخش ۱- فاطمه شهمرادی ۲- مرضیه کوهی ۳- حکیمه وزیری ۴- حسن میر شاهی النگ ۵- حلیمه وزیری       

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ساعت   توسط یاوران گلستان  |